Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Νίκης (θυμίαμα μάνναν)

Αρχαίο Κείμενο
Εὐδύνατον καλέω Νίκην, θνητοῖσι ποθεινήν, ἣ μούνη λύει θνητῶν ἐναγώνιον ὁρμὴν καὶ στάσιν ἀλγινόεσσαν ἐπ᾽ ἀντιπάλοισι μάχαισιν, ἐν πολέμοις κρίνουσα τροπαιούχοισιν ἐπ᾽ ἔργοις, οἷς ἂν ἐφορμαίνουσα φέροις γλυκερώτατον εὖχος• πάντων γὰρ κρατέεις, πάσης δ᾽ ἔριδος κλέος ἐσθλὸν Νίκηι ἐπ᾽ εὐδόξωι κεῖται θαλίαισι βρυάζον. ἀλλά, μάκαιρ᾽, ἔλθοις πεποθημένη ὄμματι φαιδρῶι αἰεὶ ἐπ᾽ εὐδόξοις ἔργοις κλέος ἐσθλὸν ἄγουσα.
Μετάφραση
Την Νίκην προσκαλώ την πολυδύναμη, την περιπόθητη στους ανθρώπους, πού μόνο αυτή απαλλάσσει τους ανθρώπους από την αγωνιώδη όρμην καί από την οδυνηράν αντίθεσιν κατά τάς μάχας μεταξύ αντιπάλων, διότι συ αποφασίζεις στους πολέμους με τα νικηφόρα έργα, προς τα οποια, όταν ορμάς φέρεις γλυκύτατον καύχημα, διότι είσαι των πάντων κυρίαρχος• καί εις κάθε διαμάχην εναπόκειται είς εσέ από εσέ εξαρτάται ή ένδοξος Νίκη το καλό αποτέλεσμα, πού χαίρεται ό νικητής αλλά, ώ μακαρία, είθε να μας έλθης με περιπόθητο φαιδρό μάτι καί να μας φέρης πάντοτε καλήν φήμην για τα ένδοξα έργα.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου