Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Πρόκλου Ύμνοι - Ύμνος εις Θεόν

Αρχαίο Κείμενο
Ὤ πάντων ἐπέκεινα• τι γάρ θέμις ἄλλο σέ μέλπειν;Πῶς σέ τόν ἐν παντεσσιν ὑπείροχον ὑμνοπολεύσω;Πῶς λόγος ὑμνήσει σέ;σύ γάρ λόγω οὐδενί ρητός.μοῦνος ἐῶν ἄφραστος• επει τέκες ὄσσα λαλεῖται.Πῶς νόος ἀθρήσει σέ;σύ γάρ νόω οὐδενί ληπτός,μοῦνος ἐῶν ἄγνωστος• επει τέκες ὄσσα νοεῖται.Πάντα σέ καί λαλέοντα,καί οὐ λαλέοντα λιγαίνει.Πάντα σέ καί νοέοντα καί οὐ νοέοντα γεραίρει.Ξυνοί γάρ τέ πόθοι,ξυναί δ’ὠδίνες ἁπάντων ἀμφί σε• σοι δέ τά πάντα προσεύχεται• εις σέ δέ πάντα σύνθεμα σόν νοέοντα λαλεῖ σιγώμενον ὕμνον.Ἐκ σέο πάντα πέφηνε• συ δ’οὐδενός εἴνεκα μοῦνος Σοί ἐνί πάντα μένει• σοι δ’ἀθρόα πάντα θοάζει.Καί πάντων τέλος ἐσσί,καί εἰς καί πάντα ὑπάρχεις,οὔχ ἐν ἐῶν,οὐ παντα• πανώνυμε,πῶς σέ καλέσσω,τόν μόνον ἀκλήιστον;Ὑπερνεφέας δέ καλύπτρας τίς νόος οὐρανίδης εἰσδύσεται;Ἴλαος εἴης,ὤ πάντων ἐπέκεινα• τι γάρ θέμις ἄλλο σέ μέλπειν;».
Μετάφραση
 Ω εσύ που βρίσκεται επέκεινα των πάντων. Γιατί πως αλλιώς επιτρέπεται να σε εγκομιάσω; Πως εσένα που υπερέχεις από όλα να σε δοξάσω; Πως ο λόγος θα σε υμνήσει Γιατί εσύ δεν μπορείς να εκφραστείς από από κανένα λόγο, αφού είσαι μόνο εσύ είσαι άρρητος και έτεκες όσα λέγονται. Πως ο νους θα σε αθρήσει [γνωρίσει]; Γιατί δεν είσαι αντιληπτός από κανέναν νου, αφου μόνον εσύ είσαι άγνωστος και έτεκες όσα νοούνται. Όλα, και όσα μιλούν και όσα δεν μιλούν, εσένα εξυμνούν. Όλα, και όσα νοούν και όσα δεν νοούν, εσένα τιμούν. Γιατί κοινοί είναι οι πόθοι, κοινή είναι η λαχτάρα των πάντων για σένα. Σε σένα τα πάντα προσεύχονται. Σε σένα τα πάντα απευθύνουν σιωπηλό ύμνο, νοώνοτας μέσα τους τα σύμβολά σου. Από σένα έχουν έρθει στο φώς τα πάντα. εσύ μόνον δεν οφείλεις την ύπαρξή σου σε τίποτα. Σε σένα τα πάντα στηρίζονται, σε σένα όλα μαζί τρέχουν. Είσαι ο σκοπός των πάντων, είσαι και ένας και τα πάντα, χωρίς να εισαι ούτε ένα πύτε τα πάντα. Κάτοχε όλων των ονομάτων, πως να αποκαλέσω εσένα που είσαι ο μόνος ασύλληπτος; Ποιός ουρανίδης νους θα διεισδύσει στα πέπλα που απλώνονται πάνω από τις νεφέλες; Ας είσαι ευμενής. Ω εσύ που βρίσκεσαι επέκεινα των πάντων. Γιατί πως αλλιώς επιτρέπεται να σε εγκομιάσω ;
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου