Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Νυμφών (θυμίαμα αρώματα)

Αρχαίο Κείμενο
Νύμφαι, θυγατέρες μεγαλήτορος Ὠκεανοῖο, ὑγροπόροις γαίης ὑπὸ κεύθεσιν οἰκί᾽ ἔχουσαι, κρυψίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χθόνιαι, πολυγηθεῖς, καρποτρόφοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, ἁγναί, ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ἠερόφοιτοι, πηγαῖαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ἴχνεσι κοῦφαι, φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, πολυανθεῖς, σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν᾽ οὔρεα, εὐάστειραι, πετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι, ἀγρότεραι κοῦραι, κρουνίτιδες ὑλονόμοι τε, παρθένοι εὐώδεις, λευχείμονες, εὔπνοοι αὔραις, αἰπολικαί, νόμιαι, θηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι, κρυμοχαρεῖς, ἁπαλαί, πολυθρέμμονες αὐξίτροφοί τε, κοῦραι ἁμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, ὑγροκέλευθοι, Νύσιαι, † μανικαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς, σὺν Βάκχωι Δηοῖ τε χάριν θνητοῖσι φέρουσαι• ἔλθετ᾽ ἐπ᾽ εὐφήμοις ἱεροῖς κεχαρηότι θυμῶι νᾶμα χέουσαι ὑγεινὸν ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις.
Μετάφραση
Νύμφαι θυγατέρες του μεγαλόκαρδου Ωκεανού. Σεις πού έχετε τάς κατοικίας σας εις τα βάθη της γης σε δρόμους υγρούς (υδατίνους), και κατοικείτε σε κρυφούς τόπους, πού εθρέψατε τον Βάκχον γήινες, πού παρέχετε μεγάλην χαράν, πού τρέφετε τους καρπούς και ζήτε στα λιβάδια σεις πού γυρίζετε στα λοξοειδή μονοπάτια, αι αγναί πού χαίρεσθε στα σπήλαια (και είσθε ή χαρά των σπηλαίων) και περιπλανάσθε εις τον αέρα σεις ζήτε εις τάς πηγάς και κινείσθε γρήγορα έχετε την δροσιά για φόρεμα καί πόδια ελαφρά φανερώνεσθε, αλλά καί δεν φαίνεσθε, ζήτε εις τάς κοιλάδας καί έχετε πολλά άνθη• μαζί με τον Πάνα πηδάτε επάνω στα βουνά, ενθουσιαστικαί, πού βγαίνετε από τις πέτρες, είσθε λιγυρόφωνες προέρχεσθε από τις βρύσες, καί ζήτε εις τα δάση είσθε αρωματισμένες παρθένες, ντυμένες στα λευκά, αποπνέετε ωραίες αύρες, έχετε σχέσιν με τους αιγοβοσκούς, με τους ποιμένας, είσθε φίλαι των θηρίων, φέρετε ωραίους καρπούς χαίρεσθε στούς δρυμούς, είσθε απαλές, τρέφετε πολλούς, βοηθείτε εις την αύξησιν είσθε κόρες πού γεννηθήκατε μαζί με τίς βαλανιδιές, αγαπάτε τα παιγνίδια, περπατάτε στα νερά, Νύσιαι, μανιακές, θεραπευτικές, ευχαριστείσθε με την άνοιξιν καί μαζί με τον Βάκχο και την Δηώ φέρετε χαράν εις τους ανθρώπους. Ελάτε με χαρούμενη καρδιά στις ιερές θυσίες καί χύνετε νερό υγιεινό σε ώρες (σε εποχές), πού βοηθούν την αύξηση των καρπών.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου