Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Δαίμονος (θυμίαμα λίβανον)

Αρχαίο Κείμενο
Δαίμονα κικλήσκω † μεγάλαν ἡγήτορα φρικτόν, μειλίχιον Δία, παγγενέτην, βιοδώτορα θνητῶν, Ζῆνα μέγαν, πολύπλαγκτον, ἀλάστορα, παμβασιλῆα, πλουτοδότην, ὁπόταν γε βρυάζων οἶκον ἐσέλθηι, ἔμπαλι δὲ τρύχοντα βίον θνητῶν πολυμόχθων• ἐν σοὶ γὰρ λύπης τε χαρᾶς † κληῖδες ὀχοῦνται. τοιγάρ τοι, μάκαρ, ἁγνέ, πολύστονα κήδε᾽ ἐλάσσας, ὅσσα βιοφθορίην πέμπει κατὰ γαῖαν ἅπασαν, ἔνδοξον βιοτῆς γλυκερὸν τέλος ἐσθλὸν ὀπάζοις.
Μετάφραση
Τον Δαίμονα επικαλούμαι τον μέγαν τον καλόν οδηγόν τον φρικτόν (πού προκαλεί φρίκην) τον μαλακόν Δία, τον γεννήτορα των πάντων, αυτόν πού δίδει την ζωήν εις τους θνητούς, τον Δία τον μεγάλον τον πολυπλάνητον, τον τιμωρόν, τον βασιλέα των πάντων τον δίδοντα τον πλούτον, όταν εισέλθη εις τον οίκον φουσκωμένος (από δώρα), και αντιθέτως αφανίζεις τον βίον (την περιουσίαν) των ανθρώπων, πού μοχθούν πολύ διότι από σε μεταφέρονται (εσύ κατέχεις) τα κλειδιά της λύπης και της χαράς. Δια τούτο, ώ μακάριε, αγνέ, αφού απομακρύνεις τας λυπηράς ανησυχίας, όσαι στέλλουν την καταστροφήν της ζωής εις όλην την γην, είθε να μας δώσης ένδοξον γλυκύ καλό τέλος του βίου.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου