Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ορφικός ύμνος Κουρητών

Αρχαίο Κείμενο
Σκιρτηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήματα θέντες, ποσσίκροτοι, ῥομβηταί, ὀρέστεροι, εὐαστῆρες, κρουσιλύραι, παράρυθμοι, ἐπεμβάται, ἴχνεσι κοῦφοι, ὁπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, ἀγλαόφημοι, μητρὸς ὀρειομανοῦς συνοπάονες, ὀργιοφάνται• ἔλθοιτ᾽ εὐμενέοντες ἐπ᾽ εὐφήμοισι λόγοισι, βουκόλωι εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι θυμῶι.
Μετάφραση
Ό σείς οί Κουρήτες, πού πηδάτε και βαδίζετε ρυθμικά σύμφωνα με τα πολεμικά τραγούδια σας που κάνετε κρότον με τα πόδια και περιστρέφεσθε ωσάν ρόμβοι (σβούρες), και ζήτε εις τα βουνά, βακχικοί, πού κρούετε την λύραν και είσθε ρυθμικοί και βαδίζετε με ελαφρά βήματα, καί είσθε ώπλισμένοι. φύλακες, αρχηγοί, με λαμπρή φήμη, σύντροφοι της μητέρας (της Ρέας ή της Κυβέλης), πού σαν μανιακή περιφέρεται στα βουνά, σεις πού φανερώνετε (πού γνωρίζετε) τις ιεροτελεστίες, είθε να έλθετε με ευμενή διάθεσιν από τους εγκωμιαστικούς λόγους, καταδεκτικοί πάντοτε προς τον βοϊδοβοσκό καί με χαρούμενη καρδιά.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου