Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Ύμνος στους Ιδαίους Δακτύλους

[Τ]ού[ς]δε Διός φιλ[ότητι μιγείσα]
..ω?ιφνιτην? η[
[τ]ών δ' εξέβλ[υ]ς?ε? θε[λξίνοος] [
εκ παλαμάω[ν], ός πανο[
[Ε]υρύθεος ός πρώτος ε[
[φ]ά?ρμακα αλεξητ[ήρια] [
[π]ρώτος δέ ιάτ[ρ]ευσε [
[Μ]ατρός ορείας δείξαν [
[πρ]ώτος δένδ[ρα] φ[ύτευσε] [
Φοίβου 'Απόλλων?ο[ς] [
[Ε]υρυθέου δέ καί [
[Δ]ιός υέων [
[ακ]ροχέρων, ών καί
[π]άσι θεών είναι κο[
[`Η]φαίστου καί ''Αρ?εος? [
[κ]αί Πανός φιλαγρα[ύλου] [
ακμαίως
[έ]βλ[υ]ς[ε [
[Δ]αμναμένευς τε [
αιθήρ ?[
κλ?ηδών Σιδήναι [
[ο]ύτοι Δάκτυλοί εισιν [ ] οί ]
Μητρός ορείας δείξα[ν] [
καί μιν απειργ?άζοντο εγ?[
[ει]ς Φρυγίας κώμαν [ι]ερ[
καί μιν άγουσ' εις [
[έ]μβαλε μηνίσασα [
[ο]ύνεκά μιν πρ[ο]υφείλομε[ν
ουκ έθελε εκκομίσαι δρυ[ός] [
εις Φρυγίαν ευ.τα.του [
ού[ς] κλέπτων
[π]ράτ[ο]ς δ..η [
........
αίμα λύκων συν?κιρναμένα [
[όρ]γ?ανα χειροτέχνη[ς
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου